Miri OKAMOTO

name
Miri OKAMOTO
birthday
height
101cm
weight
15kg
Clothes size
110㎝
shoes size
16cm